0:00 / ???
  1. "Hey Black Girl"

voice/lyrics: Joy J
instrumental: Eyes of Phases (EOP)