voice/lyrics: Joy J
instrumental: Eyes of Phases (EOP)